Referat Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wielkość czcionki:

Referat Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich:

Prowadzi sprawy z zakresu:

 - nadzoru nad placówkami oświatowymi i realizacji spraw wynikających z przepisów prawa oświatowego

- kultury fizycznej i sportu

 - koordynowania i nadzorowania działalności samorządowych placówek kultury Gminy Ozorków

 - współpracy z Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków w celu zapewnienia prawidłowego stanu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców gminy

 - ewidencji ludności

 - dowodów osobistych

 - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

 - działalności gospodarczej

 - obrony cywilnej

 - spraw związanych z obronnością kraju

 - zarządzania kryzysowego

- bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej

- ochrony informacji niejawnych

- współpracy z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego

 


 

Kierownik Referatu

Monika Kwasiborska,  tel. 42 277 14 44 wew. 126;

Jest właściwy w sprawach z zakresu:

  - analizowania arkuszy organizacyjnych szkół;

  - obsługi komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół;

  - organizowania prac komisji egzaminacyjnych dla nauczyciel ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;

  - opiniowania wniosków dyrektorów placówek oświatowych w zakresie finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  - obsługi Systemu Informacji Oświatowej ( SIO1) - sprawozdawczość

  - obsługi Systemu Informacji Oświatowej ( SIO2) – wprowadzanie danych o uczniach, nauczycielach, składanie wniosków o upoważnienie do dostępu;

  - wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji;

  - udziału w opracowywaniu planów bieżących remontów w obiektach gminnych jednostek oświatowych;

  - współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych;

  - rekrutacji do szkół, przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych;

  - ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

  - spraw związanych z organizacją roku szkolnego;

  - sporządzania wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;

  - planowania i współpracy przy postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie merytorycznym prowadzonych spraw;

  - przedstawiania propozycji wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;

 - współpracy z dyrektorem Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w celu zapewnienia prawidłowego stanu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy;

 - koordynowania i nadzorowania działalności samorządowych placówek kulturalnych:

• Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu

• Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu

  - dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ( rejestr zawartych umów z młodocianymi, umowa z Funduszem Pracy, analiza wniosków pracodawców);


 Podinspektor

Katarzyna Mucha, tel. 42 277 14 44 wew. 126

Jest właściwy w sprawach:

- przeprowadzania analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego; 

- sporządzania zbiorczego zestawienia sprawozdania ze środków trwałych SG-01 placówek oświatowych Gminy Ozorków za poprzedni rok kalendarzowy;

- ustalania wysokości średniego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla każdego nauczyciela emeryta lub rencisty uprawnionego do korzystania ze świadczeń;

- wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 byłych pracowników oświaty;

- przygotowania propozycji wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych z naliczonego odpisu przygotowanego przez szkoły  i przedszkole;

- prowadzenia spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli;

- prowadzenia spraw związanych z subwencją oświatową;

- dotacji przedszkolnej;

- dotacji podręcznikowej;

- ewidencji zmian w planach rachunku dochodów dla jednostek budżetowych Gminy Ozorków i ich zgodności ze sprawozdaniem Rb- 34S;

- wprowadzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania planu dochodów i wydatków placówek oświatowych Gminy Ozorków do programu Besti@ oraz uzgadnianie ich prawidłowości z ogólnym planem Gminy;

- sporządzania zbiorczych, kwartalnych i rocznych sprawozdań wykonania wydatków, dochodów w paragrafach i procentach;

- rozliczania i sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych  z wykonania zadań zleconych z zakresu oświaty i uzgadnianie  z referatem finansowym;

- sprawdzania zasadności i prawidłowości wniosków o zmiany planów dochodów i wydatków składanych przez placówki oświatowe;

- planowania wydatków i dochodów.

  


 Podinspektor

Agata Karolak , tel. 42 277 14 44 wew. 126;

Jest właściwy w sprawach:

- rozliczania dowożenia uczniów do szkół przez rodziców we własnym zakresie;

- związanych z kontrolą spełniania obowiązku nauki zgodnie z ustawą o systemie oświaty;

- terminowych realizacji faktur i not księgowych;

-  refundacji kosztów opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach oraz za dowożenie uczniów do szkół gminy Ozorków;

- przygotowywania dokumentacji dla udzielania zamówień publicznych w trybie przetargowym oraz nie podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych;

- związanych z realizacją programów rządowych i zadań oświatowych, finansowanych ze środków pozabudżetowych (wyprawka szkolna), kształcenie młodocianych pracowników, zajęcia pozalekcyjne sportowe.

Dokumenty do pobrania:

ikona pdf - Umowa na dowóz dzieci do szkół własnym transportem

ikona pdf - Oświadczenie - Dowóz dziecka niepełnosprawnego własnym transportem

ikona pdf - Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka bądź ucznia niepełnosprawnego środkami komunikacji ośrodka do którego uczęszcza

ikona pdf - Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka bądź ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka własnym środkiem transportu

ikona pdf - Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka bądź ucznia do przedszkola/szkoły w roku szkolnym

  


Inspektor

Paweł Grzelak,     tel. 42 277 14 44 wew. 126;

Jest właściwy w sprawach:

 - organizowania zawodów sportowych dla drużyn Ludowych Zespołów Sportowych gminy Ozorków;

 - współpracy z lokalnymi instytucjami organizacjami społecznymi w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu

 - nadzoru nad obiektami sportowymi będącymi w użytkowaniu drużyn Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Ozorków;

 - związanych z wydawnictwem gazety samorządowej ,,Gminniak’’;

 - funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych;

 - współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (przeprowadzanie konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych).

  


Inspektor

Renata Michalak,     tel. 42 277 14 44 wew. 105; pokój nr 15

Jest właściwy w sprawach:

    - ewidencji ludności (zameldowania i wymeldowania);

    - dowodów osobistych

    - prowadzenia rejestru mieszkańców i cudzoziemców;

    - aktualizacji stałego rejestru wyborców;

    - dotyczących kwalifikacji wojskowej i rejestracji na terenie gminy,

    - udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania  cudzoziemców;

Dokumenty do pobrania:

ikona pdf - Zaświdczenie o zameldowaniu

 ikona pdf - Zgłoszenie pobytu stałego

 ikona pdf - Zgłoszenie pobytu czasowego

 ikona pdf - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 ikona pdf - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 ikona pdf - Wniosek o wpisanie do Rejestru wyborców

 ikona pdf - Deklaracja o wpisanie do Rejestru wyborców

 ikona pdf - Wniosek o wpisanie do Spisu wyborców

 ikona pdf - Zaświadczenie o prawie do głosowania

 ikona pdf - Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 ikona pdf - Wniosek o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców

ikona pdf - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

 


Podinspektor

Jerzy Majer tel. 42 277 14 44 wew. 105; pokój nr 15

Jest właściwy w sprawach:

   - w zakresie obrony cywilnej i spraw związanych z obronnością kraju; 

   - zarządzania kryzysowego;

   - obsługi kancelaryjnej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

   - prowadzenia magazynu obrony cywilnej;

   - współdziałania w zakresie utrzymania ładu i porządku wewnętrznego oraz  bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Ozorków;

   - zapewnienia ochrony informacji niejawnych,

     - wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

ikona pdf - Wniosek o wpis/zmianę w CEIDG 

ikona pdf - Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

ikona pdf - Pełnomocnictwo