Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Ozorków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://www.ug-ozorkow.pl/ 

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Ozorków

ul. Stanisława Wigury 14

95-035 Ozorków

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

- część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących,

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Tomczak 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 42 277 14 44 wew.105

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sekretarz Małgorzata Tomczak, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku  Urzędu od strony ul. Wigury. Do wejścia prowadzi 6 niskich stopni schodowych zakończonych przestronnym spocznikiem. Po obu stronach schodów znajduje się barierka.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Urzędu jest budynkiem parterowym. Wewnątrz budynku nie ma windy ani schodów, posiada dostępne korytarze.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Pracownik wyznaczony jest zobowiązany do udzielenia pomocy i w przypadku osób o niepełnosprawności ruchowej, osób na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych lub słabowidzących, osób głuchoniemych lub niedosłyszących, pracownik ten prosi osobę kierującą komórką organizacyjną, z usług której zamierza skorzystać osoba niepełnosprawna w celu zapewnienia jej wszechstronnej pomocy.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

7.Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich