Położenie geograficzne

Gmina Ozorków leży w województwie łódzkim. Powstała w 1973 r. w wyniku połączenia trzech Gromadzkich Rad Narodowych. Do 1975 r. należała do powiatu łęczyckiego. Od 1 stycznia 1999 roku weszła w skład powiatu zgierskiego. Gmina Ozorków jest zapleczem olbrzymiej aglomeracji łódzkiej i leży ona w północno zachodniej części województwa łódzkiego, w dolinie rzeki Bzury. Jest to Gmina typowo rolnicza. Gmina Ozorków sąsiaduje na granicy południowej i zachodniej z miastem Ozorków oraz od północy z gminami rolniczymi Łęczyca, Piątek, Góra Świętej Małgorzaty. Od wschodu z gminą Ozorków graniczy gmina Zgierz i a od zachodu gmina Parzęczew. Gmina Ozorków jest jedną z 9 jednostek samorządowych Powiatu Zgierskiego, oddalona niespełna 30 km na północny – zachód od stolicy województwa łódzkiego –Łodzi. Pod względem położenia geograficznego teren gminy zaliczany jest do Wyżyny Łódzkiej wchodzącej w skład Krainy Wielkich Dolin. W podziale Wyżyny Łódzkiej gmina Ozorków rozdzielona jest między Garb Łódzki i Nieckę Łęczycką.
Siedzibą organów gminy jest miasto Ozorków. Urząd Gminy mieści się w Ozorkowie przy ul Wigury 14. Jest to budynek komunalny Gminy-Miasta Ozorków, zlokalizowany w zespole dawnego dworu Scheiblerów.
Obecnie, wspólnie z Urzędem Gminy, mają tu również swoje siedziby: Rada Gminy Ozorków, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

 

położenie na terenie powiatu zgierskiego:

Położenie w Powiecie Zgierskim

Przez teren gminy przebiegają ważne arterie komunikacyjne:

- z północy na południe - droga krajowa Nr 91 relacji Gdańsk - Cieszyn (na terenie gminy Ozorków jej długość wynosi 9,00 km),
- ze wschodu na zachód - drogi wojewódzkie: Nr 469 Wróblew - Uniejów oraz 708 Ozorków - Modlna - Warszyce – Stryków - Niesułków (na terenie gminy ich długość wynosi 15,20 km).
Bardzo ważną rolę odgrywa droga Nr 708, ponieważ pod Strykowem połączyła drogę krajową Nr 91 z węzłem autostradowym A-1 i A-2.

 

Herb Gminy Ozorków

Herb Gminy Ozorków

 Herbem gminy Ozorków jest tarcza podzielona pionowo na dwa pola, jedno w kolorze niebieskim, drugie w kolorze zielonym. Na polach równomiernie jest umieszczona biała podkowa zwrócona ku dołowi tarczy. Na podkowie znajdują się po trzy ufnale na każdym polu i w kolorze danego pola. Herb utrwalony jest w załączniku do Statutu Gminy Ozorków zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ozorków nr 12/85/03 z dnia 29 października 2003 r.

 

Przemysł

Na terenie gminy Ozorków nie działają przedsiębiorstwa państwowe. Dominującą formą prawną podmiotów gospodarczych jest własność prywatna w postaci zakładów osób fizycznych i spółek cywilnych. Pod względem ilości prym wiodą jednoosobowe podmioty zajmujące się handlem obwoźnym. Kolejne to usługi transportowe, budowlane i handel detaliczny wraz z małą gastronomią. Ilość podmiotów funkcjonujących w tej sferze jest względnie stabilna. Podobną tendencję można zauważyć w przypadku podmiotów zajmujących się budownictwem, co sugeruje stabilną koniunkturę w tej branży.
Formy prowadzenia działalności gospodarczej istniejące na terenie gminy Ozorków są charakterystyczne dla realizacji przedsięwzięć ekonomicznych na niewielką skalę. Działalność ta realizowana jest głównie przez podmioty niewielkie zarówno pod względem zatrudnienia, jak i kapitałowym, a rodzaje podejmowanej aktywności gospodarczej nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych na ich prowadzenie.

Komunikacja

Ogólna sieć dróg gminnych wynosi 166 km, w tym około 100 km o nawierzchni bitumicznej (5,1 km wybudowane przed 1990 rokiem). W Sokolnikach Lesie znajduje się 119 ulic. Główne ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną.
Z uwagi na leśny i rekreacyjny charakter tej miejscowości, pozostałe ulice są drogami gruntowymi. Duże zróżnicowanie w natężeniu ruchu (małe w okresie jesienno-zimowym, średnie w okresie wiosenno - letnim, wzrastające do dużego w weekendy) wymaga szczególnego planowania przebudowy ulic w tej miejscowości
Przebudowa ponad 100 km dróg gminnych w ciągu dwudziestu trzech lat to wyraz dążenia władz samorządowych do tworzenia warunków wspierających procesy inwestycyjne i rozwój gospodarczy. Celem nadrzędnym samorządu była, i jest dalsza, konsekwentna poprawa stanu infrastruktury drogowej, co w sposób zdecydowany wpłynie pozytywnie na podniesienie standardu połączeń komunikacyjnych z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i drogą krajową, poprawi jakośćżycia mieszkańców gminy, ochroni środowisko oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną gminy.

Opieka medyczna

Opiekę zdrowotną zapewniają mieszkańcom gminy trzy ośrodki zdrowia: w Leśmierzu, Sokolnikach Parceli i Solcy Wielkiej. W chwili przejęcia tych placówek przez gminę w 1993 r., budynki były w bardzo złym stanie. Dzisiaj obraz ten przedstawia się zupełnie inaczej. Wszystkie placówki wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny, a stan techniczny budynków jest bardzo dobry. Mieszkańcy mogą korzystać z kompleksowych usług medycznych świadczonych przez Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia, którego dyrektorem od 1998 r. jest Małgorzata Dudek - Żytko. Na terenie gminy funkcjonują trzy apteki: w Sokolnikach Parceli, Sokolnikach Lesie i Leśmierzu. Dwie z nich działają przy ośrodkach zdrowia.

Opieka Społeczna

Instytucją polityki społecznej państwa, która realizuje zadania pomocy społecznej w gminie Ozorków, jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie. W OPS w Ozorkowie funkcjonują cztery działy organizacyjne: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i finansowo-księgowy. W gminie funkcjonują trzy punkty przyjęć: w Solcy Wielkiej, Sokolnikach Parceli oraz Leśmierzu. Mieszkańcy gminy Ozorków mogą korzystać z zasiłków stałych lub okresowych, przeznaczonych dla osób pełnoletnich, ale niezdolnych do pracy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub bezrobocia. Priorytetowym zadaniem gminy w zakresie pomocy społecznej jest działalność socjalna. Dotyczy ona niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc. Jest to jedna z bardzo ważnych, pracochłonnych i trudnych form pomocy, gdyż polega na wzajemnym zaufaniu i współpracy pracownika socjalnego z osobą potrzebującą pomocy.

Oświata

Po reformie systemu oświaty od 1999 r. funkcjonują w gminie Ozorków trzy szkoły podstawowe i trzy gimnazja skupione w zespołach szkół w miejscowościach Leśmierz, Modlna i Solca Wielka. Ponadto gmina prowadzi jedno przedszkole publiczne w Leśmierzu. Placówki oświatowe prowadzone przez gminę są bezpieczne, przyjazne dla młodzieży, rodziców i środowiska. Dzięki staraniom gminy Ozorków budynki szkół i przedszkola są nowoczesne, po termomodernizacji i remontach, posiadają dostęp do Internetu, dobrze wyposażone klasopracownie, centra informatyczne i zaplecza sportowe z salami gimnastycznymi. Szkoły i przedszkole w gminie Ozorków realizują zadania oświatowe we wszystkich obszarach kształcenia: dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Wyniki sprawdzianów zewnętrznych świadczą o sukcesach szkół i uczniów. Absolwenci kontynuują dalszą naukę w szkołach średnich ogólnokształcących lub zawodowych. Powracają jednak do swoich pierwszych szkół na organizowane spotkania po latach. W trudnej pracy wychowawczo-opiekuńczej wspiera szkoły organ prowadzący. Gmina Ozorków rok rocznie inwestuje w remonty i wyposażenie szkół. Finansuje dodatkowe zajęcia i kompetentną opiekę psychologiczno-medyczną.

Kultura 

12 lutego 1985 r. na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Ozorkowie utworzono Gminny Ośrodek Kultury (dalej: GOK) z siedzibą w Domu Ludowym. Od 1996 roku budynek stał się mieniem komunalnym gminy Ozorków. Najważniejszym motorem rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury było, i jest, społeczeństwo gminy Ozorków, które, uczestnicząc w życiu kulturalnym, kultywuje przeszłość i buduje przyszłość regionu. Społeczność kształtuje obraz kultury w gminie, a Gminny Ośrodek Kultury, przy poparciu władz samorządowych, stara się sprostać wymaganiom i potrzebom jej mieszkańców. Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu aktywnie współpracuje z działającymi na terenie gminy15 kołami gospodyń wiejskich z miejscowości: Śliwniki, Solca Wielka, Borszyn, Solca Mała, Tkaczew, Cedrowice Parcela, Parzyce, Leśmierz, Tymienica, Skotniki, Małachowice Gminny Ośrodek finansuje i opiekuje się Młodzieżowym Zespołem Folklorystycznym, działającym przy Zespole Szkół w Modlnej. Jest to ludowy zespół pieśni i tańca, który istnieje od 15 lat.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają: sekcje tańca towarzyskiego w Leśmierzu i Modlnej, sekcja tańca narodowego w Leśmierzu, Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny, Kapela Podwórkowa, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej, sześć amatorskich zespołów śpiewaczych, cztery kapele ludowe. Ośrodek prowadzi dwa ogniska muzyczne dla dzieci i młodzieży zainteresowanych nauką gry na instrumentach (w Leśmierzu i Solcy Wielkiej). Cotygodniowe zajęcia odbywają się pod opieką instruktorów w GOK, w szkołach i budynkach komunalnych gminy, zwanych świetlicami wiejskimi.