Referat Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich:

Prowadzi sprawy z zakresu:

 - nadzoru nad placówkami oświatowymi i realizacji spraw wynikających z przepisów prawa oświatowego

- kultury fizycznej i sportu

 - koordynowania i nadzorowania działalności samorządowych placówek kultury Gminy Ozorków

 - współpracy z Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków w celu zapewnienia prawidłowego stanu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców gminy

 - ewidencji ludności

 - dowodów osobistych

 - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

 - działalności gospodarczej

 - obrony cywilnej

 - spraw związanych z obronnością kraju

 - zarządzania kryzysowego

- bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej

- ochrony informacji niejawnych

- współpracy z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego 


 Kierownik Referatu

Monika Kwasiborska,  tel. 42 277 14 44 wew. 126;

 

Jest właściwy w sprawach:

 • analizowania arkuszy organizacyjnych szkół;
 • obsługi komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół;
 • organizowania prac komisji egzaminacyjnych dla nauczyciel ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;
 • opiniowania wniosków dyrektorów placówek oświatowych w zakresie finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • obsługi Systemu Informacji Oświatowej ( SIO2) – wprowadzanie danych o uczniach, nauczycielach, składanie wniosków o upoważnienie do dostępu;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji;
 • udziału w opracowywaniu planów bieżących remontów w obiektach gminnych jednostek oświatowych;
 • współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych;
 • rekrutacji do szkół, przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych;
 • ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 • spraw związanych z organizacją roku szkolnego;
 • sporządzania wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
 • planowania i współpracy przy postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie merytorycznym prowadzonych spraw;
 • przedstawiania propozycji wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
 • współpracy z dyrektorem Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w celu zapewnienia prawidłowego stanu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy;
 • koordynowania i nadzorowania działalności samorządowych placówek kulturalnych:
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu
 • dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ( rejestr zawartych umów z młodocianymi, umowa z Funduszem Pracy, analiza wniosków pracodawców);
  współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • dowożenia uczniów do szkół przez rodziców;
 • dowożenia uczniów do szkół przez przewoźnika;
 • przygotowywania dokumentacji dla udzielania zamówień publicznych w trybie przetargowym oraz nie podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych w zakresie merytorycznym stanowiska;
  kontroli spełniania obowiązku nauki;
 • sporządzania rocznych sprawozdań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. 

 Inspekor

Katarzyna Mucha, tel. 42 277 14 44 wew. 126

Jest właściwy w sprawach:

 • przeprowadzania analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
 • sporządzania zbiorczego zestawienia sprawozdania ze środków trwałych SG-01 placówek oświatowych Gminy Ozorków za poprzedni rok kalendarzowy;
 • ustalania wysokości średniego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla każdego nauczyciela emeryta lub rencisty uprawnionego do korzystania ze świadczeń;
 • wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 byłych pracowników oświaty;
 • przygotowania propozycji wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych z naliczonego odpisu przygotowanego przez szkoły i przedszkole;
 • prowadzenia spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli
 • prowadzenia spraw związanych z subwencją oświatową;
 • dotacji przedszkolnej;
 • dotacji podręcznikowej;
 • ewidencji zmian w planach rachunku dochodów dla jednostek budżetowych Gminy Ozorków i ich zgodności ze sprawozdaniem Rb- 34S;
 • wprowadzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania planu dochodów i wydatków placówek oświatowych Gminy Ozorków do programu Besti@ oraz uzgadnianie ich prawidłowości z ogólnym planem Gminy;
 • sporządzania zbiorczych, kwartalnych i rocznych sprawozdań wykonania wydatków, dochodów w paragrafach i procentach;
 • rozliczania i sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych z wykonania zadań zleconych z zakresu oświaty i uzgadnianie z referatem finansowym;
 • sprawdzania zasadności i prawidłowości wniosków o zmiany planów dochodów i wydatków składanych przez placówki oświatowe;
 • planowania wydatków i dochodów;
 • refundacji kosztów opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach;
 • prowadzenia ewidencji faktur za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozorków.   

  Podinspektor

Agata Walisiak, tel. 42 277 14 44 wew. 126;

Jest właściwy w sprawach:

 • ewidencji ludności (zameldowania i wymeldowania);
 • dowodów osobistych;
 • prowadzenia rejestru mieszkańców i cudzoziemców;
 • aktualizacji stałego rejestru wyborców;
 • dotyczących kwalifikacji wojskowej i rejestracji na terenie gminy,
 • udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców; 

 


 Inspektor

Paweł Grzelak,     tel. 42 277 14 44 wew. 130;

Jest właściwy w sprawach:

 • organizowania zawodów sportowych dla drużyn Ludowych Zespołów Sportowych gminy Ozorków;
 • współpracy z lokalnymi instytucjami organizacjami społecznymi w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu;
 • nadzoru nad obiektami sportowymi będącymi w użytkowaniu drużyn Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Ozorków;
 • związanych z wydawnictwem gazety samorządowej ,,Gminniak’’;
 • funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.  

 Inspektor

Renata Michalak,     tel. 42 277 14 44 wew. 105; pokój nr 15

Jest właściwy w sprawach:

 • ewidencji ludności (zameldowania i wymeldowania);
 • dowodów osobistych
 • prowadzenia rejestru mieszkańców i cudzoziemców;
 • aktualizacji stałego rejestru wyborców;
 • dotyczących kwalifikacji wojskowej i rejestracji na terenie gminy,
 • udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;  

 Podinspektor

Sylwester Pawlak tel. 42 277 14 44 wew. 105; pokój nr 15

Jest właściwy w sprawach:

 • w zakresie obrony cywilnej i spraw związanych z obronnością kraju;
 • zarządzania kryzysowego;
 • obsługi kancelaryjnej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • prowadzenia magazynu obrony cywilnej;
 • współdziałania w zakresie utrzymania ładu i porządku wewnętrznego oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Ozorków;