Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Prowadzone sprawy:

-  ochrona środowiska,

-  gospodarka wodno-ściekowa,

-  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

-  gospodarka odpadami, w tym odpadami komunalnymi,

-  utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,

-  targowiska,

-  ochrona zwierząt,

-  ochrona przyrody,

-  gospodarka nieruchomościami,

-  gospodarka wodna,

-  rolnictwo,

-  geodezja. 


 Kierownik

Elżbieta Szamałek tel. 42 277 14 44 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 5

Prowadzone sprawy:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
 • eksploatacja ujęć wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych oraz budowa, modernizacja i remonty kapitalne,
 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy,
 • ustalanie opłat i cen za wodę i ścieki,
 • postępowania środowiskowe w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 • udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska,
 • postępowania w zakresie zmiany stanu wody na gruncie. 

 Inspektor

Barbara Krawczyk tel. 42 277 14 44 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 5

Prowadzone sprawy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.
 • Nadzór nad eksploatacją i bieżącym utrzymaniem gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gminnych oczyszczalni ścieków.
 • Współpraca z przedsiębiorstwem wybranym do eksploatacji i bieżącego utrzymania gminnych urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz przedsiębiorstwem realizującym działania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 • Prowadzenie rozliczeń ilości odebranych ścieków, w tym prowadzenie działań mających na celu ich wyegzekwowanie.
 • Prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości za korzystanie ze środowiska oraz w zakresie prowadzonych spraw.
 • Prowadzenie spraw z zakresu gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie gminy, w tym ewidencja wniosków, typowanie wniosków do realizacji, w celu przedstawienia do zaopiniowania właściwej komisji rady gminy, przygotowanie do realizacji zadania, realizacja, odebranie prac oraz nadzór nad eksploatacją oczyszczalni w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji.
 • Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji urządzeń i obiektów melioracyjnych, w tym koordynowanie zadań, kontrola prawidłowości wykonywanych robót oraz udział w komisjach odbioru robót konserwacyjnych itp.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przyrody dotyczących form ochrony przyrody oraz parków gminnych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym spraw dotyczących wycinki drzew na obszarach chronionych i parków gminnych oraz współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

 

 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę,
 • Prowadzenie ewidencji deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym ich aktualizacja i weryfikacja.
 • Prowadzenie bazy danych właścicieli nieruchomości, w celu stałej aktualizacji nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne.
 • Przyjmowanie i księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji z zakresu spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Bieżące prowadzenie księgowości w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i systematyczne księgowanie uiszczonych opłat,
 • Przygotowanie zawiadomień i innej korespondencji oraz postanowień i decyzji w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym dotyczących nadpłaty, wpłaty i zaległości,
 • Podejmowanie decyzji zmierzających do egzekucji administracyjnej należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

            - wystawianie upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie        odpadami komunalnymi,

            - wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie   odpadami komunalnymi,

            - prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych oraz ich bieżąca aktualizacja,

 • Prowadzenie działań informujących o terminach płatności, w tym powiadomień poprzez system „sms”,
 • Wyliczanie prowizji dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Bieżące uzgadnianie stanu należności i zobowiązań z księgowością budżetową,
 • Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Wykonywanie czynności kontrolnych w terenie. 

 Podinspektor

Agnieszka Ciołkowska tel. 42 277 14 44 wew. 127, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 6

Prowadzone sprawy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a także obowiązków gminy wynikających z ustawy o odpadach.
 • Współpraca w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Współpraca z przedsiębiorstwem wybranym do odbierania lub odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i analiz z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości przekazywanej przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także obowiązków gminy w tym zakresie, w tym prowadzenie rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w imieniu Gminy Ozorków.
 • Prowadzenie ewidencji deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jej aktualizacja i weryfikacja oraz prowadzenie postępowań administracyjnych.
 • Prowadzenia kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami.
 • Przyjmowanie i księgowanieopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Podinspektor

Karolina Dziedziela tel. 42 277 14 44 wew. 114, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 4

Prowadzone sprawy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie zwierząt, w tym realizacja zadań wynikających z przyjętego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyjmowanie i rozpowszechnianie zgłoszeń o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt oraz współdziałanie w tym zakresie z organami inspekcji weterynaryjnej, prowadzenie działań w zakresie padłych zwierząt.
 • Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Prowadzenie i organizowanie działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowisk na terenie gminy.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ustawy – Prawo łowieckie.
 • Prowadzenie spraw w zakresie usuwania drzew i krzewów na terenie gminy, w tym realizacja nasadzeń wynikających z wydanych decyzji.
 • Prowadzenie spraw z zakresu szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną roślin uprawnych, w tym współpraca z podmiotami, organami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.