Komunikat do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy-Gminy Ozorków,
Wójt Gminy Ozorków na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 638 ze zm.) i w związku z przygotowaniem projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozorków w roku 2022r., prosi o zgłaszanie się organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy, w sprawie wydania opinii do projektu Programu, na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Projekt Programu dostępny jest na wniosek ww. organizacji społecznych w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, tel. kontaktowy (42) 277 14 44 wew. 114.
Prosimy o zgłaszanie się w terminie 21 dni od dnia publikacji komunikatu.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy opinia o projekcie Programu powinna zostać wydana w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego Programu.