Od dnia 1 czerwca 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej powraca do funkcjonowania w następujące robocze dni tygodnia:

  • od poniedziałku do środy w godzinach od 07:00 do 12:00
  • oraz w piątki i soboty w godzinach od 12:00 do 17:00.

Przypominamy, że w Punkcie przyjmowane są odpady wcześniej oddzielnie posegregowane przez właściciela nieruchomości z terenu gminy Ozorków w zakresie następujących frakcji:

-        papier,

-        metale,

-        tworzywa sztuczne,

-        szkło,

-        zmieszane odpady opakowaniowe (opakowania wielomateriałowe),

-        przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

-        zużyte baterie i akumulatory;

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

-        meble i inne odpady wielkogabarytowe;

-        odpady budowlane i rozbiórkowe – tylko drobne odpady pochodzące z remontów budynków lub lokali, na które nie wymaga się pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych; nie będą przyjmowane odpady w dużych ilościach lub pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej (50 kg na osobę rocznie dla nieruchomości zamieszkałych oraz 200 kg na rok dla jednej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub letniskowe);

-        zużyte opony,

-        opakowania wielomateriałowe,

-        bioodpady frakcji kuchennej i bioodpady frakcji zielonej odpady ulegające biodegradacji.

Właściciel nieruchomości dostarcza odpady do Punktu na własny koszt.