osp

Już wiadomo, że wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej* pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną. Oznacza to, że naprawdę niewiele dzieli nasz samorząd od otrzymania środków na ten cel, a chodzi o niebagatelną kwotę ponad 850 000,00 zł!
Całkowity koszt projektu wynosi 1 230 090,79 zł. Na kwotę tę składa się szereg robót budowlanych, m.in. modernizacja stropu wewnętrznego nad garażem oraz ścian i stropodachu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych i wrót garażowych, wymiana źródła ciepła (na nowoczesny kocioł dwufunkcyjny opalany olejem opałowym) połączona z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach robót towarzyszących wykonane zostaną: remont schodów zewnętrznych, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, oraz balustrad, docieplenie kominów i ścian szczytowych, wymiana instalacji odgromowej, a także wykonanie wokół budynku opaski żwirowej.


- Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, co przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, a w konsekwencji pośrednio przełoży się na zmniejszenie wielkości zużycia surowców wykorzystywanych do wytwarzania energii cieplnej – wyjaśnia Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.
Prace powinny rozpocząć się w III kwartale tego roku, a zakończone zostaną na koniec 2022 r. Dzięki pozyskanym na termomodernizację funduszom zewnętrznym zyskają nie tylko strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej, ale też lokalni mieszkańcy, którzy oddychać będą czystszym powietrzem, co w dobie degradacji środowiska naturalnego przez człowieka ma naprawdę ogromne znaczenie.
/Red./

osp logo


* Projekt dotyczący termomodernizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej złożony został w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

osp