Wójt Gminy Ozorków informuje, że znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na położenie przedmiotu dzierżawy.
W zawiązku z powyższym w celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z oryginałem zawartej umowy.
Jednocześnie nadmienia się również, że na podstawie w/w przepisów Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.
Wydanie potwierdzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy o opłacie skarbowej.


Wójt Gminy Ozorków
/-/Tomasz Komorowski