Informujemy Państwa, że od miesiąca grudnia 2023 roku rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

Podczas kontroli, właściciele nieruchomości, będą zobowiązani do:

  • udokumentowania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie umowy
  • oraz przedstawienia dowodu uiszczania opłat za dokonaną usługę.

Umowa powinna być zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z podmiotem posiadającym pozwolenie do wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ozorków. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Kontrole będą przeprowadzane w terenie lub poprzez wezwanie właściciela nieruchomości
w celu udostępnienia do wglądu w/w dokumentów.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ozorków, wyposażonych
z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika dostosowanego do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ozorków, wyposażonych
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania przepisów odrębnych, zobowiązani są do pozbywania się osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie rzadziej niż 1 raz na dwa lata, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się osadnika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Prosimy o aktualizację danych w ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.  Formularz można otrzymać w Urzędzie Gminy Ozorków – pokój 5 lub 6. Druk znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.ug-ozorkow.pl (zakładka „Urząd” – druki do pobrania)

Podczas kontroli nieruchomości będą kontrolowane również pod względem gospodarowania odpadami komunalnymi i zgłoszonego źródła spalania paliw (rodzaju pieca) do Centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Urząd Gminy Ozorków