OBWIESZCZENIE NR 1/202 4 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.
U. z 2022 r. po z. 2305 z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834, 1872 ), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) oraz § 2 ust 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473 ), podaje się do
1. Kwalifikacja wojskowa w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r.
2. D o stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000 2004 , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
3) osoby, które w latach 2022 i 2023
a) zostały uznane p rzez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,


b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia
kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997 2005 , posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w
celu uzyskania tych kwalifikacji, które w ro ku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie p osiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej i zgłosiły s ię do kwalifikacji wojskowej.
3. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach:
1) Łódź 1, obszar dzielnic: Bałuty w lokalu przy ul. Stawowej 28, od dnia 12 marca do dnia 26 kwietnia 2024 r., w godz. 8:00 16:30
2) Łódź 2, obszar dzielnicy Górna i Śródmieście w lokalu przy ul. Stefana Żeromskiego 115, od dnia 5 marca do dnia 26 kwietnia 2024 r., w godz. 8:00 16:30
3) Łódź 3, obszar dzielnic: Polesie i Widzew w lokalu przy ul. Królewskiej 13/15, od dnia 21 lutego do dnia 30 k wietnia 2024 r., w godz. 7:30 16:00
4) miasto Piotrków Trybunalski w lokalu przy ul. ks. Piotra Skargi 3, od dnia 20 marca do dnia 12 kwietnia 2024 r., w godz. 8:30 16:30
5) miasto Skierniewice w lokalu przy ul. Trzcińskiej 18, od dnia 1 1 marca do dnia 25 marca 2024 r., w godz. 9:00 15.45
6) powiat bełchatowski w Bełchatowie, w lokalu przy ul. Pabianickiej 34, od dnia 28 marca do dnia 29 kwietnia 2024 r., w godz. 8:30 16:3 0
7) powiat brzeziński w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej 9, od dnia 15 kwie tnia do dnia 24 kwietnia 2024 r., w godz. 7:00 15:0 0
8) powiat kutnowski w Kutnie, w lokalu przy ul. Joachima Lelewela 7 , od dnia 5 marca do dnia 27 marca 2024 r., w godz. 9:00 16:00
9) powiat łaski w Łasku, w lokalu przy ul. Warszawskiej 13, od dnia 4 kwi etnia do dnia 17 kwietnia 2024 r. w godz. 8:00 14:00
10) powiat łęczycki w Łęczycy, w lokalu przy Alejach Jana Pawła II 11, od dnia 3 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2024 r., w godz. 9:00 15:00 , z wyłączeniem dnia 8 kwietnia 2024 r.
11) powiat łowicki w Łowiczu, w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 62, od dnia 8 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r., w godz. 9:00 15:00
12) powiat łódzki wschodni w Łodzi, w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, od dnia 4 marca do dnia 22 marca 2024 r., w godz. 11:00 17:00
13) powia t opoczyński w Opocznie, w lokalu przy ul. Kolberga 2B, od dnia 1 lutego do dnia 23 lutego 2024 r, w godz. 9:00 17:0 0
14) powiat pabianicki w Pabianicach, w lokalu przy ul. Sejmowej 2, od dnia 12 lutego do dnia 14 marca 2024 r., w godz. 7:30 14:30
15) powia t pajęczański w Pajęcznie, w lokalu przy ul. 1 Maja 13/15 , od dnia 12 lutego do dnia 26 lutego 2024 r., w godz. 9:00 15.0 0
16) powiat piotrkowski w Piotrkowie Trybunalskim, w lokalu przy ul. Narutowicza 9/13 , od dnia 6 lutego do dnia 7 marca 2024 r., w g odz. 9:00 16 :30
17) powiat poddębicki w Poddębicach, w lokalu przy ul. Adama Mickiewicza nr 16, od dnia 16 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2024 r., w godz. 11:00 18:0 0
18) powiat radomszczański w Radomsku, w lokalu przy ul. Piłsudskiego 35 , od dnia 13 lutego do dnia 13 marca 2024 r., w godz. 9:0 0 15:30
19) powiat rawski w Rawie Mazowieckiej, w lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, od dnia 5 marca do dnia 19 marca 2024 r., w godz. 9:00 15:00
20) powiat sieradzki w Sieradzu, w lokalu przy Placu Wojewódzkim 3, od dn ia 5 lutego do dnia 7 marca 2024 r., w godz. 9:00 16:00
21) powiat skierniewicki w Skierniewicach, w lokalu przy ul. Konstytucji 3 Maja 6, od dnia 13 lutego do dnia 23 lutego 2024 r., w godz. 9:00 15:00
22) powiat tomaszowski w Tomaszowie Mazowieckim, w loka lu przy ul. Jana Pawła II 37, od dnia 18 marca do dnia 19 kwietnia 2024 r., w godz. 9:00 16:00
23) powiat wieluński w Wieluniu, w lokalu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 6, od dnia 4 marca do dnia 26 marca 2024 r., w godz. 9:00 16:00
24) powiat wieruszowski w Wieru szowie, w lokalu przy ul. Kępińskiej 1, od dnia 16 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r., w godz. 10:00 17:00
25) powiat zduńskowolski w Zduńskiej Woli, w lokalu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 15, od dnia 11 marca do dnia 26 marca 2024 r. w godz. 8:00 14:00, od dnia 27 marca do dnia
28 marca 2024 r. w godz. 8:00 11 :00
26) powiat zgierski w Zgierzu, w lokalu przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 19 , od dnia 4 marca do dnia 22 kwietnia 2024 r., w godz. 11:00 18:00.
4. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej st awiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutac ji
właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają si ę przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta),
powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
5. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszen ia niniejszego obwieszczenia do dnia 1 lutego 2024 r. zmieniły miejsce pobytu stałego lub
pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze wzg lędu na ich nowe miejsce pobytu stałego l ub pobytu
czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
6. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji woj skowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego
trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W p ozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się
według miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju, a jeżeli brak w kraju miejsca zamieszkania lub pobytu, właściwość miejscową u stala się według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu
w kraju. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w s posób wskazany wyżej, właściwymi są organy dzielnicy Śródmieście w mieście stołecznym Warszawa.
7. Osoby posiadające ustaloną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B mogą za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji występować z wnioskiem o zmianę
kategorii. Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w j ej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego
orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.
8. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu , są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu
przeszkody.
9. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
10. Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1) wójtowi burmistrzowi , prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było
możliwe
2) powiatowej komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
11. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej lub ubiega się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawi a:
1) wójtowi burmistrzowi , prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
2) powiatowej komisji lekarskiej dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do
kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art . 62 ust. 4
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji
a) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania,
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
12. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej
komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadz enie
przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
13. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed (burmistrzem, prezydentem mia sta), przed właściwą k omisją lekarską lub przed szefem
wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane , nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku
do obowiązku obrony, nie zgłasza się w okr eślonym terminie i miejscu n a wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom
lekarskim, odmawia udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczącyc h i przetwarzanych w ewidencji wojskowej podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Wojewoda Łódzki
Dorota Ryl