lodzkie reg

Zakończenie prac na budynku Szkoły Podstawowej w Modlnej


Zakończyły się prace na budynku Szkoły Podstawowej w Modlnej w ramach prowadzone w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.
Dofinansowanie polegało  na kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły poprzez dostosowanie termoizolacyjności ścian zewnętrznych i stropu poddasza do obowiązujących przepisów oraz wymianę źródła ciepła i instalacji c.o.   Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, było Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe RAKSO Jacek Gaj, 25-607 Kielce ul. B. Chrobrego 59 W ramach tego zadania wykonano m. in.: demontaż i montaż stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, modernizację  systemu grzewczego t.j. wymianie kotłów, modernizację wentylacji, modernizację oświetlenia wewnętrznego. Zakres prac dobrano na podstawie zaleceń wskazanych w audycie energetycznym budynku. Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie Ozorków poprzez termomodernizację budynku oświatowego – Zespołu Szkół w Modlnej. W wyniku działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne i przez strop, zmniejszenia strat ciepła w wyniku przenikania przez okna oraz zmniejszenia strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Nastąpi również podwyższenie sprawności ogrzewania poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i dostosowanie instalacji c.o. Efektem przeprowadzonych prac będzie uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w postaci oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne zaoszczędzone przez szkołę. Dodatkowym efektem termomodernizacji tego budynku jest także zmiana jego elewacji, która wpłynie na poprawę ogólnej estetyki placówki. Realizacja zadania znacząco wpłynie również na poprawę komfortu pracy uczniów oraz pedagogów. Wpłynie także na poprawę warunków zdrowotnych mieszkańców, w związku
z czym wzrośnie poziom ich świadomości ekologicznej.
Całkowita wartość projektu: 2 438 710,77
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich EFRR: 1 007 405,64

{gallery}/galerie/termo_modlnakoniec{/gallery}


Gmina Ozorków realizuje projekt pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków” nr RPLD.04.02.01-10-0005/17-00, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie Ozorków poprzez termomodernizację budynku oświatowego – Zespołu Szkół w Modlnej. Zasadniczy cel projektu, zgodnie z zapisami RPO WŁ na lata 2014-2020 można określić jako: Poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 1 budynku edukacyjnego zlokalizowanego na terenie gminy Ozorków.

Celami szczegółowymi projektu, są:
• redukcja szkodliwej emisji CO2 – cel średniookresowy w zakresie ochrony klimatu Polityki ekologicznej państwa,
• ograniczenie emisji powierzchniowej zanieczyszczeń,
• ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko,
• zmniejszenie strat energii i poprawa wskaźników jej zużycia poprzez termomodernizację placówek oświatowych,
• poprawa warunków zdrowotnych ludności i jakości życia mieszkańców, co przełoży się na polepszenie wizerunku gminy i regionu,
• ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców gminy i regionu łódzkiego,
• poprawa komfortu nauczania poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu hałasu zewnętrznego na uczniów i pracowników placówek oświatowych,
• oszczędność środków finansowych przeznaczanych na koszty eksploatacyjne,
• zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania na choroby układu oddechowego,
• docieplenie budynków z zastosowaniem nowoczesnych technologii,
• podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Wskaźniki rezultatów:
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 104,05 [ton równoważnika CO₂/ rok],
• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32): 344 376,45 [kWh/rok],
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 39,24 [MWh/rok],
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 628,28 [GJ/rok].

HARMONOGRAM realizacji projektu:
Zadanie 1 – Prace przygotowawcze – I kw. 2017r.
Zadanie 2 – Roboty budowlane – IV kw. 2017r. - III kw. 2019r.
Zadanie 3 – Zarządzanie projektem - IV kw. 2017r. - IV kw. 2019r.

Całkowita wartość projektu: 2 438 710,77 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 1 007 405,64 PLN


Przebieg projektu:

15.09.2017r.

ikona pdf - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków - termomodernizacja Zespołu Szkół w Modlnej"


Gmina Ozorków informuje o zakończeniu pierwszego etapu robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ozorków” – termomodernizacja Zespołu Szkół w Modlnej.

Etap ten obejmował wymianę istniejących kotłów gazowych z palnikiem „RAPID 200 GA” (2 szt.) na nowe kotły gazowe, kondensacyjne  w systemie kaskadowym oraz wymianę okien

i drzwi zewnętrznych.

W ramach robót budowlanych w 2017 roku wykonano:

•             wymianę kotłów z zachowaniem istniejącej instalacji grzewczej

•             wykonano podpięcie do istniejącej instalacji grzewczej

•             zamontowano automatykę wymaganą do pieca

•             wykonano próby szczelności

•             wykonano rozruch pieców wraz z potwierdzeniem prawidłowości ich działania

•             Wymieniono okna

•             Wymieniono drzwi zewnętrzne

W załączeniu dokumentacja zdjęciowa

{gallery}/galerie/termo{/gallery}